Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....

Zaproszenie dla grup karpiowych

Zapraszamy kluby i grupy karpiowe, które ?owi?y na naszym ?owisku do wspó?pracy. W celu propagowania w?dkarstwa karpiowego, a w szczególno?ci zasady "catch & release" zapraszamy cz?onków grup karpiowych do nadsy?ania informacji o swoich do?wiadczeniach w po?owie karpi. Prosimy o nadsy?anie drog? elektroniczn? informacji o klubie (cz?onkowie, zasady cz?onkostwa, ulubiony sprz?t, zdobyte do?wiadczenie, logo klubu) oraz informacji o po?owach w Pstr??nej (data odwiedzin, rezultat zasiadek, propozycje zmian, itp.). Szczegó?y wspó?pracy zostan? ustalone indywidualnie.